Informacje

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności te dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
  3. prawo do zapoznawania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
  4. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie proporcji między obowiązkami szkolnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  6. prawo do rozwiązywania problemów
Copyright® Grzegorz Sznajderowski EMiI III